Statut TMZK

I. Nazwa, teren działalności, siedziba 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej” w Kościanie (w skrócie - TMZK) nazwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem. 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Kościan, gminy: Kościan, Krzywiń, Śmigiel i Przemęt, a siedzibą Zarządu miasto Kościan. 

§ 3

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

§ 4

Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z nazwą Towarzystwa oraz wystawia swym członkom legitymacje. 

II. Cel Towarzystwa, środki działania

§ 5

Celem działalności Towarzystwa jest budzenie umiłowania regionu poprzez:

a) inicjowanie i popieranie badań naukowych związanych z Ziemią Kościańską,
b) upowszechnianie wiedzy o regionie,
c) opiekę nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami Ziemi Kościańskiej,
d) inicjowanie i pomoc w organizowaniu izb pamięci narodowej, regionalnych, muzeum itp.,
e) publikowanie materiałów o charakterze regionalnym,
f) organizowanie odczytów, wykładów, prelekcji, zebrań dyskusyjnych, zjazdów, wystaw, sesji naukowych, turniejów wiedzy o regionie, itp.,
g) współpracę z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami itp. na rzecz statutowych celów Towarzystwa.

III. Członkowie Towarzystwa

§ 6

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne w charakterze członków rzeczywistych i członków honorowych. Członków przyjmuje Zarząd swoją uchwałą na podstawie pisemnych deklaracji.

§ 7

Członkami Towarzystwa mogą być wszyscy obywatele RP oraz osoby prawne (zakłady pracy, instytucje i stowarzyszenia). Członkowie płacą składki w wysokości zadeklarowanej.

§ 8

Tytuł honorowego członka Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 9

1. Członkom rzeczywistym i honorowym Towarzystwa przysługują następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) składanie wniosków i propozycji na ręce Zarządu,
c) udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

2. Do obowiązków członka Towarzystwa należy:

a) czynny udział w pracach Towarzystwa,
b) propagowanie idei i celów Towarzystwa,
c) regularne opłacanie składek.

§ 10

Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

a) skreślenia na skutek śmierci lub dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, a w wypadku osób prawnych wskutek ich rozwiązania, likwidacji lub również dobrowolnej rezygnacji,
b) na skutek nie opłacenia składek w przeciągu jednego roku.

§ 11

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie Towarzystwa, którego organami wykonawczymi są:
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Prezydium Zarządu Towarzystwa,
d) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

IV. Walne Zebranie Towarzystwa

§ 12

Walne Zebranie Towarzystwa ocenia całokształt działalności Towarzystwa.

§ 13

Walne zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 14

Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na cztery lata.

§ 15

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Towarzystwa. 

§ 16

W walnym Zebraniu z prawem głosu udział biorą członkowie fizyczni. Zarząd Towarzystwa może zaprosić na Walne Zebranie przedstawicieli organizacji polityczno-społecznych. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd,
d) zatwierdzanie planu (programu) pracy Towarzystwa oraz innych wniosków dotyczących statutowej działalności Towarzystwa,
e) nadawanie tytułu członka honorowego,
f) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
h) dokonywanie zmian w statucie większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

Walne Zebranie Towarzystwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu Towarzystwa, które wymagają większości 2/3 głosów -  bez względu na ilość obecnych na zebraniu.

V. Zarząd Towarzystwa

§ 19

Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, a zarazem naczelną władzą Towarzystwa między Walnymi Zebraniami.

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z statutem i uchwałami Walnego Zebrania, a także przepisami prawa o stowarzyszeniach.

§ 21

W skład Zarządu wchodzi od 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.  Zarząd Towarzystwa ma prawo dokooptowania członków w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej ¼ wybranych członków.

§ 22

Głosowanie na listę kandydatów odbywa się w sposób jawny.

§ 23

W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu.

§ 25

Plenarne Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

§ 26

Poza uprawnieniami wynikającymi ze sprawowania przez Zarząd władzy wykonawczej w okresie między Walnymi Zebraniami oraz w myśl § 21 niniejszego statutu do szczególnych uprawnień oraz obowiązków Zarządu należy:

a) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Towarzystwa,
b) zatwierdzanie budżetu i planu Towarzystwa,
c) wysłuchiwanie okresowych sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
d) powoływanie kół, sekcji i komisji problemowych,
e) gospodarowanie majątkiem Towarzystwa zgodnie z uchwalonym budżetem,
f) reprezentowanie TMZK na zewnątrz przez dwóch członków – w tym prezesa bądź jednego z wiceprezesów.

VI. Prezydium Towarzystwa

§ 27

Do zadań Prezydium Zarządu Towarzystwa należy:

a) realizowanie programu działalności i bieżących zadań Towarzystwa w okresie miedzy plenarnymi posiedzeniami Zarządu,
b) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa,
d) kierowanie sprawami gospodarczymi Towarzystwa i zawieranie wszelkich umów prawnych,
e) realizowanie budżetu Towarzystwa,
f) rozpatrywanie i przekazywanie Zarządowi do zatwierdzenia wniosków o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa.

§ 28

Prezydium Zarządu Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeb lub w ustalonych uchwałą wewnętrzną terminach. Prezydium Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes działający w jego zastępstwie.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w ilości trzech do pięciu członków. Na  pierwszym posiedzeniu wybiera się: przewodniczącego, zastępcę i  sekretarza . Komisja  jest  organem kontrolnym Towarzystwa.

§ 30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola finansowo-gospodarcza działalności Prezydium i Zarządu Towarzystwa,
b) składanie wniosków i sprawozdań o udzielenie absolutorium Zarządowi przez walne Zebranie,
c) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa,
d) z czynności swych Komisja rewizyjna sporządza każdorazowo protokół.

§ 31

Komisja Rewizyjna ma prawo do wglądu w całokształt statutowej działalności Towarzystwa, jego władz i organów od strony prawidłowości bieżącej gospodarki w szczególności zaś finansowej.

VIII. Fundusze Towarzystwa

§ 32

Fundusze Towarzystwa powstają z:

a) składek członkowskich i innych świadczeń członków,
b) dotacji i subwencji,
c) darów i zapisów,
d) dochodów własnych np. z imprez, wystaw itp.,
e) innych źródeł.

Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

Dochód Towarzystwa przeznaczony jest na rozwijanie statutowej działalności Towarzystwa.


Statut niniejszy został zatwierdzony decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 1972 roku Nr SW.II-900/7/72. Wpis do rejestru stowarzyszeń i związków znajduje się pod nr 986. Statut zawiera zmiany zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Wydział Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1976 r. Nr SW.II-6015-8/86.

Zmiana § 18 na podstawie uchwały Walnego Nadzwyczajnego zebrania TMZK w dn. 22.02.2005 r.